Privacy

Artikel 1 - Definities:

      In deze privacy statement worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

      HangenSluitwerkDiscounter: handelend onder verkoopinnederland en de gebruiker van deze privacy statement:  gevestigd aan de Holpijpstraat 10 te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem        onder KvK-nummer 60252049 met BTW nummer NL1613568662B01;

      Bezoeker: de bezoeker van de website;

      Klant: de bezoeker die via de website een overeenkomst sluit met HangenSluitwerkDiscounter;

      Website: de website www.hangensluitwerkdiscounter.nl

 

Artikel 2 - Privacy en Wet bescherming persoonsgegevens:

      2.1: HangenSluitwerkDiscounter zal vertrouwelijke informatie die zij van bezoekers of klanten ontvangt, nimmer aan derden verstrekken,

      tenzij HangenSluitwerkDiscounter daartoe verplicht wordt door de wet of een overheidsinstantie.

      2.2: HangenSluitwerkDiscounter verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

Artikel 3 - Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens:

      De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

      HangenSluitwerkDiscounter
      Holpijpstraat 10 
      68533 GV Arnhem

 

 

Artikel 4 - Het gebruik van de gegevens van klanten:

     4.1: HangenSluitwerkDiscounter gebruikt de gegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor het volgende:

      a): het uitvoeren van de overeenkomst;
      b): de facturatie en administratie;
      c): het verzenden aan de klant van reclame via de e-mail, mits de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, zie artikel 4.2.

     4.2: de klant heeft de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor digitale nieuwsbrieven.

      De klant heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor dergelijke reclame, zie artikel 5 van deze privacy statement.

     4.3: HangenSluitwerkDiscounter stuurt de klant geen ongevraagde commerciële e-mailberichten indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5 - Afmelden:

      5.1: de klant kan zich op de volgende wijzen afmelden voor de reclame die HangenSluitwerkDiscountervia de e-mail stuurt:

      a): schriftelijk naar het in artikel 3 genoemde adres;
      b): elektronisch naar het e-mailadres: info@HangenSluitwerkDiscounter.nl;
      c): door in de e-mail waarin de reclame is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.

      5.2: in elke e-mail met reclame die naar de klant wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.

      5.3: op het moment dat de klant zich heeft afgemeld voor de e-mailberichten met reclame, worden dergelijke e-mailberichten niet meer naar de klant gestuurd.

 

Artikel 6 - Beveiliging van gegevens:

     HangenSluitwerkDiscounter draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van al haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

 

Artikel 7 - Bezoek gedrag en cookies:

     7.1: HangenSluitwerkDiscounter kan het bezoek gedrag van bezoekers van de website volgen, zoals de meest bekeken pagina en de tijd dat eenbezoeker de pagina open heeft staan.

      De informatie over het bezoek gedrag gebruikt HangenSluitwerkDiscounterom de website te optimaliseren.

      7.2: HangenSluitwerkDiscounter kan bij het analyseren van de website gebruik maken van cookies. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

      Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van HangenSluitwerkDiscounter op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst.

      Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

      7.3: indien de klant zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer

      geen cookies accepteert, dan is het mogelijk dat de klant geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

 

Artikel 8 - Privacy beleid van andere websites:

      Op de website kunnen links staan naar andere websites die niet worden beheerd door HangenSluitwerkDiscounter.

      HangenSluitwerkDiscounter kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de beheerders van deze andere websites

      met de gegevens van u als bezoeker omgaan.

 

Artikel 9 - Wijziging gegevens:

      Klanten hebben de mogelijkheid om bij HangenSluitwerkDiscounter op te vragen welke gegevens van hun worden bij gehouden. Deze gegevens kunnen

      op verzoek van de klant alleen door HangenSluitwerkDiscounter worden gewijzigd of verwijderd.

 

Artikel 10 - Klachten:

      Klachten over het gebruik van de gegevens in algehele zin kunnen aan HangenSluitwerkDiscounterworden gemeld via de vermelde contact gegevens zoals deze staan in artikel 3.

 

Artikel 11 - Wijzigen privacy statement:

      HangenSluitwerkDiscounterkan is ten alle tijden gerechtigd deze privacy statement te wijzigen.

      De wijzigingen worden via de e-mail aan de klant bekend gemaakt en treden in werking op het moment van publicatie op de website.

Powered By HangenSluitwerkDiscounter
HangenSluitwerkDiscounter © 2020